Rak pluća

Rani simptomi

- Rani simptomi su nespecifični i oskudni. Najčešće su prisutni suv nadražajni kašalj, primese krvi u ispljuvku, otežano disanje i bolovi u grudnom košu.

- Prisustvo izražene malaksalosti, malokrvnosti, gubitka telesne težine ili jakih glavobolja najčešće ukazuje na odmaklu bolest.

Dijagnostika

Pri sumnji na rak pluća pacijent se upućuje u specijalističku zdravstvenu ustanovu radi pregleda i dopunskih pretraga. Obavezan je detaljan klinički pregled uključujući iscrpnu anamnezu sa socijalno-epidemiološkim podacima. Takođe se radi obavezni rendgenski snimak pluća, zatim laboratorijske analize i ultrazvučni pregled trbušnih organa kao i testovi disajne funkcije. Ukoliko ima potrebe rade se dopunske dijangostičke pretrage koje podrazumevaju CT pregled nadključnih predela, grudnog koša i trbuha itd. Potom se radi endoskopski pregled bronhalnog stabla (tzv. bronhoskopija) sa uzimanjem uzorka tumorskog tkiva radi histopatološke dijagnostike. Dijagnoza se može postaviti i hirurškom biopsijom kao aspiracionom biopsijom uzorka tkiva pomoću tanke igle.

Histološka podela

Histološki, svi plućni tumori dele se u dve velike grupe i to: nesitnoćelijske (80%) i sitnoćelijske (mikrocelularne) na koje otpada preostalih 20%. Po svojoj biološkoj prirodi, sitnoćelijski tumori su agresivniji uz znatno nižu stopu izlečenja.

Lečenje

Posle postavljanja dijagnoze vrši se procena stepena proširenosti bolesti (tzv. "stažiranje");"Kod nesitnoćelijskih tumora (dominira planocelularni karcinom) bolest se stažira po TNM sistemu i grupiše u stadijume od I-IV. Stadijumi od I-IIIA podležu operativnom lečenju koje podrazumeva uklanjanje jednog ili oba plućna lobusa. Ukoliko se iz bilo kojih razloga u ovim stadijumima ne može pristupiti operaciji, dobra alternativa je radikalna zračna terapija sa ciljem dugoročne kontrole bolesti. U stadijumu IIIA primenjuje se preoperativna hemioterapija. Stadijumi IIIB i IV leče se hemioterapijom (citostatici) uz očekivano produženje preživljavanja i bolju kontrolu simptoma bolesti. Standardni hemioterapijski protokoli podrazumevaju primenu više lekova sa cisplatinom kao osnovnim agensom, ali su i drugi citostatici pokazali aktivnost koja se definiše kroz kontrolisane kliničke studije.

- Sitnoćelijski (mikrocelularni tumori pluća) imaju znatno lošiju prognozu i često su prošireni u momentu dijagnoze. Oni se stažiraju na ograničenu i proširenu bolest. Ograničena bolest podrazumeva zahvatanje jednog plućnog krila. Leči se primenom hemioterapije (cisplatinski režimi) posle čega se primenjuje zračna terapija. Stepen terapijskog odgovora je visok, ali nažalost i stopa ponovne pojave bolesti. Kod bolesnika sa proširenom bolesti primenjuje se samo hemioterapija u cilju produženja preživljavanja i ublažavanja simptoma.

- Kod bolesnika sa tumorima pluća kod kojih se iz bilo kog razloga ne može sprovesti specifično onkološko lečenje (hirurško, radioterapijsko ili hemioterapijsko), primenjuju se simptomatsko-palijativne mere u cilju kontrole simptoma i poboljšanja kvaliteta života.

 

Anketa

Da li mislite da se pravilno i zdravo hranite?
 

Broj poseta

Broj poseta : 186783